Добра новина за българските големите горивни инсталации

04.04.2017 г.

В свое писмо до МОСВ от 3 април 2017 г. Европейската комисия е потвърдила, че съществуващите големи горивни инсталации в страната ще могат да продължат работата си при спазване на изискванията на действащото законодателство. Писмото е в отговор на позиция, изразена от МОСВ след проведени консултации с националните заинтересовани страни във връзка с предстоящото гласуване на нови Заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големите горивни инсталации (ГГИ), които съдържат по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, които се изпускат от ГГИ, изгарящи въглища.

Гласуването ще се проведе на заседание на комитет по чл. 75 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността на 28 април 2017 г., на което българската страна ще продължи да отстоява позицията си и ще предложи изменения на определени стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак в атмосферата.

За България въпросът е изключително важен, тъй като проектът на Заключения не отчита в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от Източно-Маришкия въглищен басейн. Използваните котли в електроцентралите, разположени в този басейн са проектирани и изградени за изгаряне само на местни лигнитни въглища и не могат за изгарят друг вид гориво, което с по-добри качествени показатели. Поради невъзможността за замяна на изгаряното гориво, новите емисионни нива не могат да бъдат приложени към тези електроцентрали при жизнени икономически условия.

Източник: МОСВ