Обществено обсъждане на актуализирания НПДЕЕ

08.09.2017 г.

Министерството на енергетиката е публикувало на страницата си в интернет проект на актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.

Актуализацията е част от задълженията на Република България съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС.

За повече информация и запознаване с документацията, вижте страницата на Министерството.