Обществено обсъждане на ЗИЕ на Закона за енергийната ефективност

18.07.2016 г.

Основната цел на законопроекта е постигане на пълно транспониране на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС в националното законодателство. Някои от основните нововъведения са:

  • На задължително сертифициране подлежат всички сгради в експлоатация над 250 кв. м;
  • Въведена е възможност за изпълнение на националната кумулативна цел чрез алтернативни мерки;
  • Регламентирано е прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки;
  • Въвежда се по-честа инспекция на водогрейните котли.

Повече информация има тук.

Източки: Министерство на енергетиката