Обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия

31.10.2017 г.

КЕВР прави обществено обсъждане на проекта на Правилата за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия на 7 ноември 2017 г. Документът е публикуван на страницата на Комисията. Целта му е „създаването на правна рамка за въвеждане на пазарен сегмент в рамките на деня като част от борсовия пазар на електрическа енергия“. С новите правила също така ще се прецизират разпоредби, касаещи борсовия пазар и договорите на пазара на електрическа енергия, ще се регламентират правата и задълженията на търговците, както и отношенията между оператора на преносната мрежа и операторите на разпределителните мрежи, и други.

Източник: КЕВР