Операторите на големи горивни инсталации предлагат да се удължи срока за кандидатстване за дерогация

28.10.2017 г.

Операторите на големи горивни инсталации в България искат удължаване срока за подаване на заявления за дерогация до една година.

През април Европейската комисия прие Заключения за най-добри налични техники за големите горивни инсталации, съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, в сила за новите производствени мощности от 17.08.2017 г., а за работещите инсталации - от 2021 г.. С документа се въвеждат по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и др., които се отделят от инсталациите, изгарящи въглища. Централите в България имат възможност да кандидатстват за получаване на дерогация, която ще им позволи да спазват досега разрешените норми за по-дълъг период по време. Съгласно законовите разпоредби срокът за подаване на заявления за промяна на комплексните разрешителни за работа на големите горивни инсталации в ИАОС при МОСВ е шест месеца, считано от датата на обнародване на референтния документ в официалния вестник на ЕК. Удължаването на срока с шест месеца е необходимо, за да могат операторите на инсталациите да изготвят по-пълна и прецизна документация.

Източник: Министерство на енергетиката