Съществуващи ТЕЦ ще могат да кандидатстват за по-либерални емисионни норми

03.05.2017 г.

Независимо от това, че гласуваният в Брюксел на 28 април 2017 г., документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, съществуващи централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС, която ще им позволи да спазват по-либерални норми. Това означава, че за отделни инсталации компетентният орган – Изпълнителна агенция по околна среда, може да определи по-малко строги норми за допустими емисии, отколкото тези, определени в Заключенията, в случаите предвидени в Закона.

Приетият от комитета по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността проект на решение ще влезе в сила от датата на публикуването му в Официалния вестник на ЕС за новите производствени мощности и след 4 години за действащитe.

На срещата България гласува против приемането на Заключенията, тъй като счита, че в тях не е отчетена в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от въглищния басейн „Марица Изток“. Против приемането на Заключенията гласуваха още седем страни – Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария, но независимо от това документът беше приет с 20 гласа „за“ и 8 „против“.

Източник: МОСВ