Годишен доклад на КЕВР за ЕК за 2016 г.

07.08.2017 г.

На страницата на КЕВР е публикуван годишният национален доклад за 2016 г., изготвян от Комисията в съответствие със задължението за докладване съгласно изискването на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Докладът следва обща структура, съгласувана със Съвета не европейските енергийни регулатори и включва 4 основни раздела:

  1. Основни промени в пазарите на електроенергия и газ през 2016 г.
  2. Пазар на електроенергия
  3. Пазар на природен газ
  4. Защита на потребителите и уреждане на спорове в секторите електроенергия и природен газ