КЕВР утвърди цената на природния газ за първото тримесечие на 2017 г.

30.12.2016 г.

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за I-во тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Съгласно решението на КЕВР, считано от 1 януари 2017 г., утвърдената цена на природния газ за крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер 280,21 лв./1000 куб. м. или 30,12 лв. на MWh, без акциз и ДДС. В сравнение с предишното ценово решение на Комисията от 30.09.2016 г. за IV–то тримесечие на 2016 г., увеличението е с 4.65%.

Към цената на обществения доставчик през І-то тримесечие на 2017 г. следва да се добавя цената за пренос на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 куб. м., до определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. През І-то тримесечие на 2017 г. клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа и цена на обществения доставчик, заплащат и цена в размер на 7.72 лв./1000 nm3(без акциз и ДДС).

Източник: КЕВР