Цена на природния газ за първото тримесечие на 2018 г.

29.12.2017 г.

С решение от 28.12.2017 г., КЕВР утвърждава цената, на която "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, за първото тримесечие на 2018 г. в размер на 352,65 лв. на 1000 куб. м. или 33,39 лв./MWh (без акциз и ДДС). Тя е с 2,75% по-висока от цената за ІV-то тримесечие на 2017 г. и в нея са включени компоненти за услугата „обществена доставка“ в размер на 4,76 лв./1000 nm3, и "задължение към обществото" от 1,35 лв./1000 nm3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен, съгласно Плана за действие при извънредни ситуации. В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа.

Източник: КЕВР