Правителството разработи мерки за справяне с дефицита в енергетиката

03.07.2015 г.

Правителството предприе мерки за финансово стабилизиране на енергетиката. Целта е да се редуцира текущият дефицит в Националната електрическа компания и да се създадат условия за либерализация на българския електроенергиен пазар.

По преференциални цени ще се изкупува само част от електроенергията от ВЕИ, за да не се допусне завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената при определяне на преференциалните цени. Също така, ще се позволи на КЕВР да измени цените за изкупуване на електроенергия от ВЕИ на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки. В допълнение на КЕВР се дава правна възможност да прекрати плащанията по  преференциални цени на ВЕИ, финансирани от публични източници.

Създава се Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който да компенсира недостига на средства за покриване на разходите на НЕК.

повече информация

Източник: Министерство на енергетиката