КЕВР утвърди цената на природния газ за II-то тримесечие на 2017 г.

31.03.2017 г.

С решението на КЕВР, считано от 1 април 2017 г., утвърдената цена на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2017 г. за крайни снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 363,26 лв./1000 куб. м. или 39.04 лв. на MWh, без акциз и ДДС.

Утвърдената от регулатора цена на природния газ е с 29,64% по-висока от досегашната цена за І-то тримесечие на 2017 г. В цената не е включена цена за пренос през газопреносната мрежа. До определяне на цени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, към цената на обществения доставчик през ІІ-то тримесечие на 2017 г. се добавя цената за пренос през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 куб. м. Клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа и цена на обществения доставчик, заплащат и цена в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС).

Източник: КЕВР