Бъдещето на българския въгледобив

22.02.2017 г.

На 21.02.2017 г., в София, Българската минно-геоложка камара и „Мини Марица- Изток“ ЕАД организираха съвместно кръгла маса на тема „Бъдещето на българския въгледобив“. На нея присъстваха експерти от различни енергийни организации, представители на въгледобивната промишленост и Министерството на енергетиката. Дискусията на събитието се фокусира върху направените от ЕК нормативни предложения за намаляване стойностите на емисиите, които се отделят при изгаряне на въглища и лигнити за производство на електроенергия (Референтен документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, LPC BREF.

Всички участници в кръглата маса се обединиха около позицията, че намаляването на пределните норми трябва да бъде плавно и в синхрон с обновяване на технологичния процес във въгледобива. Основните акценти паднаха върху преодоляване екологичните проблеми и гарантирането на социална сигурност за работещите във въгледобивната промишленост.

Председателят на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, инж. Валентин Николов, отбеляза в своето изказване, че не трябва да се допуска хората, които работят в тази сфера, да бъдат поставени под риск. За пример бе даден случаят с Полша, където ЕК е одобрила държавна помощ в размер на 1,7 млрд. евро за  минната индустрия в страната. Този  финансов ресурс е използван за плащане на социалната цена от затварянето на мините.

В другите изказвания, които бяха направени от участници по време на събитието, се констатира, че намаляване използването на въглища и лигнит за производство на електроенергия  ще увеличи цената на електричеството. На свой ред това би довело до нарастване употребата на въглища и дървен материал за отопление в бита, което крие много рискове за околната среда.

В началото на месец февруари т.г., Националният комитет на България в Световния енергиен съвет изрази своята подкрепа за  доклада на Европейската агенция за въглища и лигнит (EUROCOAL), в  който  е зададена разумна и изпълнима рамка за пределните стойности на емисиите.