Резултати от проведеното Общо събрание на НКБСЕС

06.04.2017 г.

На 5 април 2017 г. Националният комитет на България в Световния енергиен съвет проведе своето редовно Общо събрание в Стопанския факултет на Софийския университет. На него бе направен отчет за изпълнението на програмата за 2016 г. и за финансовото състояние. 

Набелязани бяха събития, които да бъдат организирани от сдружението през 2017 г.

Председателят на сдружението, инж. Валентин Николов, представи доклад за дейността, като основно внимание бе отделено на:

  • участието на представители на НКБСЕС в 23-тия Световен енергиен конгрес в Истанбул;
  • проведената кръгла маса с Министерството на енергетика на тема "Трилема - балансиране на енергийната политика"; 
  • участието в годишното изследване World Energy Issues Monitor 2016;
  • подписването на споразумение със Стопанския факултет на Софийския университет за сътрудничество и създаване на "Лаборатория по енергийна икономика";
  • привличането на нови корпоративни членове.

След направения отчет, членовете на НКБСЕС гласуваха новата работна програма за 2017 г., в която се предвижда провеждане на различни събития и представяне пред обществото на ключовите проблеми пред сектор "Енергетиката". По време на обсъждането на програмата, всички присъстващи бяха единодушни, че темата с намаляването на пределните стойности на емисиите от електрическите централи, работещи на въглища (Референтен документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, LPC BREF.), представлява огромен риск за българската енергетика и икономика, и трябва да се предприемат конкретни действия, за смекчаване на негативните ефекти.

"НКБСЕС има своя позиция по този казус, като считаме, че намаляването на пределните норми трябва да бъде плавно и в синхрон с обновяването на технологичния процес във въгледобива. Членовете на Управителния съвет участваха в кръгла маса „Бъдещето на българския въгледобив”, организирана от Българската минно-геоложка камара и „Мини Марица-Изток“ ЕАД . Като част от структура на Световния енергиен съвет и като сдружение с нестопанска цел, Националният комитет на България в СЕС е готов да организира срещи и обсъждания, за да представи пред широката аудитория нашата оценка за последиците от приемането от ЕК на предложените по-ниски стойности на емисиите.”, заяви Валентин Николов.

Общото събрание гласува бюджета на сдружението и размера на членския внос за 2017 г. Приети бяха нови членове. Възстановено бе членството на „Енергоремонт холдинг“, а нови членове станаха:

  • Любен Маринов, изпълнителен-директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,
  • Цветелина Попова, докторант в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски",
  • Ивайло Найденов, асистент в Катедра "Топло- и ядрена енергетика", ТУ-София,
  • Веселин Мавродиев, ръководител направление "Трансформатори" в "Централна енергоремонтна база" ЕАД.