Общо събрание на НКБСЕС на 12.07.2016 г.

12.06.2016 г.

Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, гр. София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква Общо събрание на сдружението на 12 юли 2016 г., вторник, от 15:00 ч., в гр. София, ул. "Веслец" № 16, в сградата на „Български енергиен холдинг" ЕАД, при следния дневен ред:

1.  Приемане на работна програма за 2016 г.

2.  Приемане на нови членове.

3.  Промяна на адреса на сдружението.

4.  Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 16:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

С уважение,               

Валентин Николов

Председател на Управителния съвет