Природният газ поскъпва с близо 14% през четвъртото тримесечие на 2018 г.

28.09.2018 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране е приела Решение за утвърждаване на цени за IV-то тримесечие на 2018 г., по които Булгаргаз ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, която е с 13,89% по-висока от досегашната цена. Новата цена е формирана въз основа  на анализ на икономическата обосновка в заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД, отчитане на настъпилата промяна в ценообразуващите фактори и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел.

Утвърдената в Решението на КЕВР цена е в размер на 456,65 лв./1000 нм3 или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС). Тя включва компонента за услугата „обществена доставка“ в размер на 6,17 лв./1000 нм3 и компонента "задължение към обществото" от 1,40 лв./1000 нм3. В предлаганата цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Поради запазване размера на съпътстващите такси за достъп, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, повишението на цената за крайните битови и стопански клиенти - ползватели на природен газ, ще бъде под 8%.

Източник: КЕВР