Цена на природния газ за м. декември 2021 г.

01.12.2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, от 1 декември 2021 г. в размер на 102,33 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Тази цена включва компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“.

Увеличената цена на природния газ за м.декември е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през последните дни на м. ноември. Въпреки това, по данни на „Булгаргаз“ ЕАД, цената, която дружеството предлага за българския пазар остава с около 35% по-ниска от цените на европейските газови хъбове.

С пълния текст на решението можете да се запознаете оттук.