Нови премии на ВЕИ от 2022 г.

04.01.2022 г.

На 1 януари 2022 година КЕВР прие решение за изменение на премиите за производителите на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност 500 KW и над 500 KW.

Премиите на тези категории производители на електрическа енергия са определени от регулатора в началото на регулаторния период от 01.07.2021 г. Съгласно Закона за енергетиката премията се определя като разлика между преференциалната цена и определената прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.

След извършен анализ на постигнатите към 30.11.2021 г. помесечни цени за базов товар на пазара „Ден напред“ и постигнатите нива на фючърсните сделки за второто полугодие на 2021 г. КЕВР констатира, че е налице значително отклонение от определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh, спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар. С оглед на всички факти и аргументи, с решението на КЕВР прогнозната пазарна цена за базов товар от 1.01.2022 г. се изменя на 293,37 лв./MWh. По групи производители прогнозната пазарна цена се изменя, както следва:

  • Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 274,96 лв./MWh;
  • Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 282,92 лв./MWh;
  • Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – 283,48 лв./MWh;
  • Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 294,36 лв./MWh.

Решението влиза в сила от 01.01.2022 г. С пълния му текст можете да се запознаете оттук.