Свикване на Общо събрание на НКБСЕС на 22.07.2021 г.

22.06.2021 г.

Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, гр. София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква Общо събрание на сдружението на 22 юли 2021 г., четвъртък, от 14:00 ч., в аула „Г.С. Раковски“ на Военната академия, бул. „Евлоги Георгиев“ № 82, гр. София,  при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на сдружението през 2020 г.
2. Приемане на бюджета на сдружението и определяне размера на членския внос за 2021 г.
3. Междинен отчет на изпълнението на работната програма за 2021 г.
4. Информация за дейността на младежката секция към НКБСЕС.
5. Промяна в Устава на НКБСЕС.

Добавяне на нова алинея към чл. 14:
(4) По преценка, с решение на Управителния съвет Общото събрание може да се проведе и във видеоконферентен формат.

6. Информация за приети нови членове.
7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.