Общо събрание на НКБСЕС на 25 април 2016 г.

24.03.2016 г.

Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, гр. София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква Общо събрание на сдружението на 25 април 2016 г., понеделник, в 15:00 ч. в зала Сердика, хотел "Света София", ул."Пиротска" 18, гр. София,  при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на сдружението през 2015 г.

2. Приемане на бюджета на сдружението и определяне размера на членския внос за  2016 г.

3. Приемане на работна програма за 2016 г.

4. Определяне състава на делегацията на НКБСЕС за участие в 23 Световен енергиен конгрес, 9-13 октомври 2016 г., Истанбул.

5. Избор на нов Управителен съвет.

6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 16:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

С уважение,

Ангел Минев
Председател на Управителния съвет