Общо събрание на НКБСЕС на 5 април 2017 г.

05.03.2017 г.

Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, гр. София,  на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква Общо събрание на сдружението на 5 април 2017 г., сряда, от 14:00 ч., в сградата на Стопанския факултет, бул. „Цариградско шосе“, сграда 3, гр. София,  при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на сдружението през 2016 г.
  2. Приемане на бюджета на сдружението и определяне размера на членския внос за  2017 г.
  3. Приемане на работна програма за 2017 г.
  4. Приемане на нови членове.
  5. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,               

Валентин Николов

Председател на Управителния съвет