СВЕТОВЕН ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ (СЕС)

Световният енергиен съвет (СЕС) е неправителствена организация с нестопанска цел. СЕС е най-важната глобална енергийна организация в света. В СЕС членуват комитети от над 90 страни, сред които и повечето от най-големите производители и потребители на енергия. 80-годишната организация е призната от ООН и се занимава с всички видове енергия - от въглища, мазут, природен газ, вода, възобновяеми източници, ядрена и др. Седалището на СЕС е в Лондон.

Мисия и цели:

Мисия на Световния енергиен съвет:

"Да насърчава устойчивото производство и потребление на енергия при максимална полза на всички хора".

Тази мисия се осъществява чрез целите, които са одобрени при създаването на СЕС през 1924 и изменяни през годините, за да се адаптират към измененията в енергийния сектор, както и към промените в СЕС.

Целите на СЕС са да насърчи устойчивото производство и потребление на енергия при максимална полза на всички хора, чрез:

  • Насърчаване и разпространяване на резултатите от изследванията в областта на енергопроизводството и енергопотреблението, които имат, в краткосрочен и дългосрочен план, максимална обществена полза и нанасят минимални щети върху околната среда.
  • Предприемане на дейности, улесняващи такова енергопроизводство и електропотребление - провеждане на конгреси, семинари и др.
  • Сътрудничество с други организации, които имат подобни цели.

Дейност:

Световният енергиен съвет предлага широк диапазон от услуги, програми и дейности на неговите членове, на енергийния сектор като цяло и на обществото.

СЕС е добре познат на световната енергийна сцена с висококачествените си доклади, анализи, изследвания, прогнози и препоръки в областта на енергийната стратегия и политика. Работата на организацията обхваща целия енергиен сектор - въглища, мазут, газ, ядрена енергетика, водни и възобновяеми енергийни източници - и акцентира на най-актуалните теми - пазарно преструктуриране, енергийна ефективност, опазване на околната среда, схеми за финансиране, енергийни субсидии и ценообразуване, етика, стандарти, използване на нови технологии, енергийни проблеми в развитите страни, страните в преход и развиващите се страни.

Организационна структура:

Световният енергиен съвет се състои от две отделни организации:

1. Световен енергиен съвет. Това е основната организация, основана през 1924 г. Тя е нестопанско дружество учредено по законите на Англия и Уелс. В тази организация членуват автономни национални комитети, чиито членове обхващат енергийни предприятия и организации.

2. Световен енергиен съвет - услуги ООД. Това е частно предприятие основано през 2001 г. Предприятието извършва търговска дейност.

Интернет страница на СЕС: www.worldenergy.org