Българска енергетика

КЕВР ще може да се произнася по сделки за придобиване на активи на енергийни дружества

21.09.2018
Това е решено при второто обсъждане на промените в Закона за енергетиката, като конкретният предложен текст е: „Комисията се произнася след наличие на разрешение или одобрение на други държавни органи, компетентни да разглеждат сделките“.

БНЕБ и ЕСО се включиха в проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“

14.09.2018
Българска независима енергийна борса ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД станаха част от проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM), наречен „Локален проект за внедряване 15“ (Local implementation project 15).

През 2017 г. във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са събрани 490,3 млн. лв.

04.09.2018
През 2017 г. от задължителните съгласно Закона за енергетиката 5% вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от страна на производителите и вносителите на електроенергия, „Булгартрансгаз“ и ЕСО са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти за емисии на парникови газове – 254,5 млн. лв.

Газовата връзка Гърция-България е освободена от изискванията за достъп на трети страни

15.08.2018
След решението на Европейската комисия относно освобождаването на Междусистемната връзка Гърция-България (IGB) от изискванията във връзка с достъп на трети страни

ЕБВР със 100 млн. лв. инвестиция в БЕХ

15.08.2018
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е инвестирала 100 млн. евро в новите 7-годишни облигации в размер на 550 млн. евро на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Завършен участък от транзитния газопровод между Турция и България

03.08.2018
Отсечката Лозенец – Недялско от изградения транзитен газопровод между България и Турция бе официално открита

Проект на правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия

20.07.2018
КЕВР е разработила проект на правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ

България е изпълнила 60,7% от националната си цел за енергийни спестявания

12.07.2018
В периода 2014 - 2017 г. в България са спестени 5 056,3 GWh енергия в резултат от изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички икономически сектори.

Спад на производството и потреблението на електроенергия

11.07.2018
Производството от вятърните, соларните и централите на биомаса е спаднало със 7,6% от началото на годината.

Нови цени на електроенергията и топлинната енергия от 1 юли 2018 г.

02.07.2018
КЕВР обяви новите цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2018 г. за следващия едногодишен ценови период.

Архив новини

30.06.2018

Годишен доклад за дейността на КЕВР през 2017 г.

29.06.2018
Официалният годишен отчет на КЕВР за основните направления в неговата работа през 2017 г. е бил приет от Народното събрание

Българска фондова борса-София с ново име

20.06.2018
Общото събрание на Българска фондова борса-София е взело решение за промяна на името и тя вече ще се нарича Българска фондова борса АД.

КЕВР и турският EMRA подписаха споразумение за сътрудничество

20.06.2018
Енергийните регулатори на България и Турция подписаха споразумение за двустранно сътрудничеството, с което се създава институционалната правна рамка за обмяна на добри практики между двете институции.

Европейската комисия предлага съществено увеличение на текущото финансиране в сектор "Сигурност" в периода 2021-2027 г.

14.06.2018
Предложената сума за извеждане от експлоатация на старите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ възлиза на 63 млн. евро

България, Сърбия и Унгария ще си сътрудничат в областта на природния газ

14.06.2018
Трите държави ще работят заедно за гарантиране енергийната сигурност в региона като развият сътрудничеството си в областта на природния газ.

Одобрен е проект за изменение на закона за ВЕИ

30.05.2018
Правителството е одобрило проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, съгласно което от 1 септември 2018 г. транспортните горива с нефтен произход трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1% биогориво от ново поколение (произведено от отпадъци и остатъци).

Готвят се промени в наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВИ

29.05.2018
Експерти от МЕ, МФ, МИ и работодателските организации започват съвместна работа по проект за актуализация на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г.

Покана от КЕВР за обществено обсъждане на цените на електроенергията от ВЕИ

28.05.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране кани на 6 юни заинтересованите страни

Промени в Националната рамка за развитие на пазара на алтернативни горива

09.05.2018
Министерският съвет е приел промени в Националната рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура.

Избрани са новите членове на КЕВР

26.04.2018
На днешното си пленарно заседание, Народното събрание избра новите членове на КЕВР.

Обединение на пазарите "Ден напред" на България и Македония

17.04.2018
На 12 април БНЕБ и МЕПСО са подписали меморандум за разбирателство, който поставя началото на обединението на двата пазара.

На 11 април БНЕБ отваря пазара „В рамките на деня“

10.04.2018
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД стартира търговията с електроенергия „В рамките на деня“.

СОКАР с намерение да инвестира в българската газоразпределителна мрежа

04.04.2018
Азербайджанската държавна нефтена компания СОКАР е потвърдила намерението си да инвестира в газоразпределителната мрежа на територията на България по време на работно посещение в София.

Цена на природния газ за второто тримесечие на 2018 г.

02.04.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за IІ-то тримесечие на 2018 г.

ЕСО готви промени в правилата за управление на електроенергийната система

23.03.2018
"Електроенергиен системен оператор" ЕАД подготвя изменение на правилата за управление на електроенергийната система

EVN България награди за отличен успех дипломанти от ТУ София – Филиал Пловдив

20.03.2018
За поредна година ЕVN България бе официален гост на тържествената церемония по дипломиране на випуск 2017 в Технически университет София – Филиал Пловдив.

Договор за изготвяне на предпроектно проучване за газовия хъб „Балкан”

15.03.2018
В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, "Булгартрансгаз" ЕАД и избраният българо-швейцарски консорциум ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт" подписаха договор за изготвяне на предпроектно проучване за газов хъб "Балкан".

Създаване на постоянен форум на енергийните регулатори на страните от Балканския полуостров

06.03.2018
Предложението на КЕВР за създаване на такъв Форум е подкрепено от регулаторите на Македония, Гърция, Черна гора и Сърбия.

Ръст на производството на електроенергия от ВЕЦ

20.02.2018
Производството на електроенергия от водноелектрическите централи в страната бележи ръст за първи път от две години насам.

Българска фондова борса - София е новият собственик на Българска независима енергийна борса (БНЕБ)

06.02.2018
БФБ-София е придобила 100% от капитала на БНЕБ срещу 5,2 милиона лева.

Акценти от срещата между енергийните министри на Република България и Държавата Израел

30.01.2018
Българският енергиен министър Теменужка Петкова обсъди с колегата си от Държавата Израел, д-р Ювал Щайниц, възможностите за доставка на природен газ за страната ни.

България ще обжалва решението на ЕК относно емисионните нива на ТЕЦ-овете

11.01.2018
Министерският съвет е взел решение България да подкрепи Полша при обжалване решението на ЕК от 31 юли 2017 г.

Нови правила за работа на централизирания пазар за двустранни договори

09.01.2018
От днес влизат в сила нови правила за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.

Цена на природния газ за първото тримесечие на 2018 г.

29.12.2017
С решение от 28.12.2017 г., КЕВР утвърждава цената, на която "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Министерството на енергетиката предлага промяна в Закона за енергетиката

07.12.2017
МЕ е предложило за обществено обсъждане промяна в Закона за енергетиката.

МЕ отчита 8 130 т. годишно спестени емисии чрез Програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

30.11.2017
Министърът на енергетиката оценява като успешно изпълнението на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съвместни дейности на България и Република Македония в областта на електроенергетиката и природния газ

24.11.2017
Правителствата на България и Македония подписаха две споразумения за сътрудничество в енергийния сектор

ЕСО ЕАД е партньор в проекта CROSSBOW, който току-що стартира

10.11.2017
ЕСО ЕАД бе домакин на първата среща на партньорите по проекта „Трансгранично управление на непостоянните възобновяеми енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW“, финансиран от ЕС в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Пети блок на АЕЦ Козлодуй с подновена лицензия за експлоатация

06.11.2017
От днес влиза в сила новата 10-годишна лицензия за експлоатация на пети блок на АЕЦ Козлодуй.

Обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия

31.10.2017
КЕВР прави обществено обсъждане на проекта на Правилата за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия на 7 ноември 2017 г.

Операторите на големи горивни инсталации предлагат да се удължи срока за кандидатстване за дерогация

28.10.2017
Операторите на големи горивни инсталации в България искат удължаване на срока за подаване на заявления за дерогация до една година

Представяне българските приоритети в областта на енергетиката по време на европейското председателство

17.10.2017
Министърът на енергетиката представи пред работодателските организации и енергийните компании приоритетите на правителството по отношение на енергетиката във връзка с европейското председателство.