Българска енергетика

Готов е проектът на Интегриран план на България за енергетиката и климата до 2030 г.

15.01.2019
Министерството на енергетиката е публикувало проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България, разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Българската независима енергийна борса е приела промени в Правилата за работа на Централизирания пазар за двустранни договори

15.01.2019
Приетите от БНЕБ ЕАД промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) ще влязат в сила на 21.01.2019 г.

На среща в КЕВР днес са били обсъдени три мерки за стабилизиране на пазара „ден напред“

14.01.2019
Днес по инициатива на председателя на КЕВР г-н Иван Иванов се е провела среща, в която са взели участие министърът на енергетиката Теменужка Петкова, ръководствата на електроразпределителните дружества, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, БЕХ, ЕСО и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Одобрени са промени в Закона за горивата

10.01.2019
Правителството е одобрило проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Цена на природния газ за първото тримесечие на 2019 г.

07.01.2019
Със свое решение от 28 декември 2018 г. КЕВР утвърди цената на природния газ за първото тримесечие на 2019 г. в размер на 44,80 лв./MWh лв. (без акциз и ДДС). Тя е с 3,51 % по-висока от цената за ІV-то тримесечие на 2018 г.

Булгартрансгаз и Австрийският централноевропейски газов хъб подписаха Меморандум за разбирателство за развитието на газов хъб „Балкан“

20.12.2018
С подписването на Меморандум за разбирателство за сътрудничество при разработването на газов хъб "Балкан", българският газопреносен оператор "Булгартрансгаз" ЕАД и Австрийският централноевропейски газов хъб (CEGH) поеха ангажимент за сътрудничество и подпомагане развитието на газоразпределителния център на територията на страната ни, чрез обмен на ноу-хау и добри практики по отношение на изграждането му, както и чрез информация по правните и регулаторни въпроси на ЕС.

Капиталът на проектната компания за нефтопровода Бургас-Александруполис се увеличава със 120 хиляди лева

12.12.2018
Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 хил. лева чрез емитирането на 1200 броя нови акции. Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката

БАМИ, БФИЕК и БКХП настояват за мерки за разрешаване на проблемите на свободния пазар на електроенергия

06.12.2018
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) настояват да бъдат предприети мерки за разрешаване на проблемите на свободния пазар на електроенергия.

Започна изграждането на електропровода Добруджа-Бургас

23.11.2018
ЕСО ЕАД стартира изграждането на нов 86-километров електропровод между подстанциите „Варна“ и „Бургас“ (Добруджа-Бургас). Очаква се с изграждането на електропровода Добруджа-Бургас да се подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа. Наред с това ще се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния

Разработен е комплекс от мерки за стабилизиране на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД

21.11.2018
Работна група, сформирана от енергийния министър, в която влизат експерти от Министерството на енергетиката, дружества от групата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, анализира финансово-икономическото състояние на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и разработи предложения за стабилизиране на дружеството

Черна гора проявява интерес към участие в проекта АЕЦ „Белене“ с миноритарен дял

09.11.2018
Енергийното сътрудничество между България и Черна гора е било обсъдено на среща между Министъра на енергетиката Теменужка Петкова и посланик Снежана Радович.

МС е възложил на енергийния министър да представи процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“

07.11.2018
В изпълнение на решение на Народното събрание от 7 юни 2018 г. за възобновяване действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“, в срок до 31 октомври 2018 г. в Министерството на енергетиката бе разработена процедура за избор на инвеститор.

В София започна петото заседание на междуправителствената българо-азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество

07.11.2018
Започналото вчера заседание на междуправителствената българо-азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество бе открито от българския министър на енергетиката Теменужка Петкова, която определи договора между "Булгаргаз" и SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от находището Шах Дениз 2 от 2020 г. като ключов за осъществяването на приоритетите на нашата страна в енергийната област. Съпредседател на комисията от азербайджанска страна е министърът на селското стопанство на Република Азербайджан Инам Каримов.

Енергийните регулатори на България и Македония обсъдиха конкретни теми за задълбочаване на двустранното сътрудничество

06.11.2018
КЕВР и Комисията за енергийно регулиране на Република Македония имат волята да развиват и задълбочават двустранното сътрудничество по всички теми от взаимен интерес в областта на електроенергетиката, природния газ и ВиК услугите. Усилията на двата регулаторни органа са фокусирани и върху взаимодействието на многостранно ниво в рамките на новоучредения Форум за регионално сътрудничество на националните регулатори от региона на Балканите с цел развитието на стабилна регулаторна и пазарна рамка, която да допринася за инвестиции в електроенергийния, газовия и водния сектор. Това бяха основните акценти на проведената среща между ръководствата на двата регулатора.

Съветът по енергийна сигурност към МС е одобрил актуализиране на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

01.11.2018
Предложението за промяна на документа е направено от енергийния министър на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката. Като основен мотив се посочва изпълнението на дейности от ключово значение за развитие на газопреносната инфраструктура в Република България.

Русия е потвърдила интереса си към проекта АЕЦ "Белене"

29.10.2018
По време на 16-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество в Москва, българският енергиен министър Теменужка Петкова е провела срещи с генералния директор на държавната корпорация за атомна енергия "Росатом" Алексей Лихачов и с руския министър на енергетиката Александър Новак.

По-ниска такса сетълмент за сегмент Централизиран пазар за двустранни договори от 1 ноември

19.10.2018
Българската независима енергийна борса намалява такса сетълмент на пазарен сегмент Централизиран пазар за двустранни договори от 0,03 лв/МВтч на 0,01 лв/МВтч., считано от 1 ноември тази година.

Цени на топлинната енергия и на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство от 1 октомври

02.10.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране е обявила новите цени на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическата енергия и топлинна енергия, във връзка с изменение на цените на природния газ от 1 октомври 2018 г.

Нов Консултативен форум на националните регулатори от Балканите

01.10.2018
На среща на председателите на енергийните и водни регулатори на България, Гърция, Сърбия, Македония и Черна гора, провела се на 29 септември в Солун, е създаден Консултативен форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион.

Природният газ поскъпва с близо 14% през четвъртото тримесечие на 2018 г.

28.09.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране е приела Решение за утвърждаване на цени за IV-то тримесечие на 2018 г., по които Булгаргаз ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, която е с 13,89% по-висока от досегашната цена.

КЕВР ще може да се произнася по сделки за придобиване на активи на енергийни дружества

21.09.2018
Това е решено при второто обсъждане на промените в Закона за енергетиката, като конкретният предложен текст е: „Комисията се произнася след наличие на разрешение или одобрение на други държавни органи, компетентни да разглеждат сделките“.

БНЕБ и ЕСО се включиха в проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“

14.09.2018
Българска независима енергийна борса ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД станаха част от проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM), наречен „Локален проект за внедряване 15“ (Local implementation project 15).

През 2017 г. във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са събрани 490,3 млн. лв.

04.09.2018
През 2017 г. от задължителните съгласно Закона за енергетиката 5% вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от страна на производителите и вносителите на електроенергия, „Булгартрансгаз“ и ЕСО са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти за емисии на парникови газове – 254,5 млн. лв.

Газовата връзка Гърция-България е освободена от изискванията за достъп на трети страни

15.08.2018
След решението на Европейската комисия относно освобождаването на Междусистемната връзка Гърция-България (IGB) от изискванията във връзка с достъп на трети страни

ЕБВР със 100 млн. лв. инвестиция в БЕХ

15.08.2018
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е инвестирала 100 млн. евро в новите 7-годишни облигации в размер на 550 млн. евро на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Завършен участък от транзитния газопровод между Турция и България

03.08.2018
Отсечката Лозенец – Недялско от изградения транзитен газопровод между България и Турция бе официално открита

Проект на правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия

20.07.2018
КЕВР е разработила проект на правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ

България е изпълнила 60,7% от националната си цел за енергийни спестявания

12.07.2018
В периода 2014 - 2017 г. в България са спестени 5 056,3 GWh енергия в резултат от изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички икономически сектори.

Архив новини

31.12.2017