Българска енергетика

Еврохолд България АД придобива бизнеса на ЧЕЗ Груп в България

21.06.2019
Еврохолд България АД е подписала договор за придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, за което ще плати 335 млн. евро собствен и заемен капитал.

Представяне на концепцията за газов хъб „Балкан”

05.06.2019
Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание организира кръгла маса, в рамките на която бе представена концепцията за газовия хъб „Балкан”. В събитието взеха участие министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов, народни представители и енергийни експерти.

От 3 юни започна търговията с български енергийни фючърси

04.06.2019
От 3 юни Европейската енергийна борса (EEX), в партньорство с Българската независима енергийна борса, започна да предлага на пазара фючърси върху електрическата енергия. Това са финансови инструменти, чиято стойност е производна на цената на електроенергията за даден период и зоната на доставка. В случая продуктите, които EEX ще предлага, ще бъдат базирани на българския борсов пазар с доставка ден напред.

Интерконекторът България – Сърбия трябва да бъде въведен в експлоатация през 2022 г.

04.06.2019
Междусистемната връзка България – Сърбия трябва да бъде въведена в експлоатация през 2022 г. Това потвърдиха енергийните министри на двете страни Теменужка Петкова и Александър Антич.

КЕВР е публикувала доклад за цените в сектор „Електроенергетика“ за периода до 30 юни 2020 г.

27.05.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е публикувала на своята интернет страница доклад относно утвърждаване на цените в сектор „Електроенергетика“ за следващия ценови период – от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. Докладът ще бъде обсъден на открито заседание на 4 юни 2019 г.

Междуправителствено споразумение ще уреди данъчно-правните аспекти по проекта IGB

23.05.2019
Министерският съвет е одобрил проект на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Успешно са завършени две от най-важните обществени поръчки във връзка с изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България

14.05.2019
Компанията „Ай Си Джи Би“ АД, която реализира изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България (проект IGB), е приключила успешно още две публични процедури.

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ е първият търговец на електроенергия с лиценз за обследване за енергийна ефективност

14.05.2019
Дружеството е вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, с което получава възможност да провежда самостоятелно енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, да удостоверява енергийни спестявания при крайни клиенти, както и да издава сертификати за клас на енергийно потребление на сгради.

Обществено обсъждане на Тарифен кодекс за IGB

22.04.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране съобщава, че на 8 май 2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на Тарифен кодекс за IGB

КЕВР е публикувала заявленията на енергийните дружества за цени на електроенергията за периода от 1 юли 2019 до 30 юни 2020 г.

17.04.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране е публикува предоставената от дружествата в сектор „Електроенергетика“ неповерителна версия на техните заявления за цени на електроенергията за регулаторния период 01.07.2019 – 30.06.2020 г.

Одобрено е финансирането на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция - България

04.04.2019
На 2 април 2019 г. Европейската комисия официално е одобрила отпускането на 33 млн. евро от бюджета на ЕС за изграждането на интерконектора Гърция-България. Средствата ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г.– 2020 г., като общият размер на безвъзмездното финансиране е 39 млн. евро, от които 33,15 млн. евро (85 %) са осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а останалите 5,85 млн. евро (15%) са национално съфинансиране.

Избран е изпълнител на разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница

03.04.2019
"Булгартрансгаз“ ЕАД е финализирала успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Среща на Съвета на регулаторите на Консултативния Форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион

02.04.2019
На 29 март 2019 г. в гр.Сандански се е провела среща на Съвета на регулаторите на Консултативния Форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион.

„Булгартрансгаз“ получава 27 млн. евро за модернизация на газопреносната мрежа

02.04.2019
С решение на координационния комитет към Механизма за свързване на Европа се отпускат 27,184 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за проекта „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система - Фаза 2“ на „Булгартрансгаз” ЕАД.

DEPА S.A. е победител в търга на Булгаргаз за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г.

02.04.2019
В първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН, оферти са подали три компании: гръцката държавна газова компания DEPА S.A., българският търговец на природен газ "Дексиа България" ООД и холандската компания KOLMAR NL B.V., специализирана в търговията с петролни продукти и втечнен природен газ.

Споразумение за безвъзмездно финансиране изграждането на българския участък на междусистемния електропровод 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“ между ЕСО ЕАД и ИА „Иновации и мрежи“ към ЕК

01.04.2019
Споразумението е подписано в рамките на срещата на високо равнище на инициативата за свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), провела се в гр. Букурещ, Румъния.

Открито заседание за цена на природния газ за ІІ тримесечие на 2019 г.

21.03.2019
На открито заседание КЕВР в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІІ тримесечие на 2019 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

„Булгаргаз“ обявява процедура за закупуване на природен газ за второто тримесечие на 2019 г.

18.03.2019
Дружеството „Булгаргаз“ е обявило търг за доставка на около 144 млн.куб.м. природен газ през периода април - юни 2019 г., който да се съхранява в газохранилището в Чирен.

Консорциумът „ТИБЕИ“ ще отговаря за контрола и реализацията на газопровода IGB

18.03.2019
Проектната компания ICGB e финализирала успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. След провеждане на открита процедура комисията, сформирана от възложителя, е излъчила консорциум „ТИБЕИ“ за изпълнител на проекта.

КЕВР е приела проект на правила за измерване на количеството електрическа енергия

15.03.2019
На закрито заседание, Комисията за енергийно и водно регулиране е приела решение, с което е одобрила доклад на работната група относно проекта на Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и проект на нормативен акт.

Започва процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“

11.03.2019
В изпълнение на решения на Народното събрание от 7-ми юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29-ти юни 2018 г. „Национална електрическа компания“ ЕАД отправя покана за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ „Белене“.

Меморандум за разбирателство ще подпомогне развитието на електроенергийния пазар и ще засили сътрудничеството между България, Северна Македония и Албания

08.03.2019
Българският преносен оператор (ЕСО), македонският електропреносен системен оператор (МЕПСО) и албанският електропреносен оператор (OST) подписаха Меморандум за разбирателство за развитие на електроенергийния пазар и засилване на регионалното сътрудничество в региона на Югоизточна Европа, посредством взаимно подпомагане.

„Булгартрансгаз“ възобновява процедурата за избор на изпълнител на продължението на „Турски поток“ през България

28.02.2019
На своята интернет страница, „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява потенциалните участници в процедурата за избор на изпълнител за „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“, че я възобновява

Мрежовият кодекс за междусистемната газова връзка България – Гърция е готов

22.02.2019
Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД е подала към регулаторите на България и Гърция Мрежови кодекс за газопровода IGB. Той съдържа

"Булгартрансгаз" спира временно процедурата за разширяване на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница

15.02.2019
„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява потенциалните участници в откритата процедура: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД, че временно се спират действията по процедурата.

Петима кандидати са поканени за участие във II фаза на процедурата за строителство на междусистемната газова връзка с Гърция

15.02.2019
Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД изпрати покани до кандидатите, преминали предварителен подбор за подаване на оферти в процедурата за избор на изпълнител за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция – България

Работна среща между КЕВР и Националната енергийна камара по въпросите на регулаторната политика в енергийния сектор

11.02.2019
В петък се проведе работна среща между ръководството на КЕВР и Националната енергийна камара във връзка с поставени от Камарата въпроси, свързани с необходимостта от промени в сегашния механизъм за постигане на националните цели в областта на енергийна ефективност, с функционирането на пазара на балансираща електроенергия, както и ролята на регулатора за осигуряване на прозрачността на борсовата търговия с електроенергия и недопускане на злоупотреби от страна на пазарни участници.

Приходите на ФСЕЕ през 2019 г. се очаква да надхвърлят 2 млрд. лв.

31.01.2019
Приходи в размер на 2,230 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2019 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен от Министерския съвет. Близо 34% от тях (750 млн. лв.) се очаква да бъдат от продажба на квоти за въглеродни емисии.

ЕК ще предостави 50% от средствата за изграждането на междусистемния електропровод „Марица Изток – Неа Санта“

24.01.2019
Максималният размер на европейското съфинансиране за реализирането на проекта за изграждане на междусистемния електропровод „Марица Изток – Неа Санта“ е в размер на 58 милиона лева. Останалата част от сумата ще бъде покрита от собствените средства на ЕСО ЕАД.

Споразумение между КЕВР и ЕБВР

24.01.2019
Правителството е одобрило проект на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Промени в критериите за устойчивост на биогоривата

23.01.2019
Министерският съвет е приел постановление за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. С изменението на Наредбата се въвеждат изисквания за предотвратяване на умишлено превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за производство на биогорива от ново поколение. Определят се правила за изчисляване на емисиите на парникови газове от непреки промени в земеползването.

Стартира изграждане на ликвиден пазар за търговия с природен газ в България

18.01.2019
В изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България, „Булгартрансгаз“ ЕАД регистрира дъщерна компания „Газов хъб Балкан“ ЕАД.

Готов е проектът на Интегриран план на България за енергетиката и климата до 2030 г.

15.01.2019
Министерството на енергетиката е публикувало проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България, разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Българската независима енергийна борса е приела промени в Правилата за работа на Централизирания пазар за двустранни договори

15.01.2019
Приетите от БНЕБ ЕАД промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) ще влязат в сила на 21.01.2019 г.

На среща в КЕВР днес са били обсъдени три мерки за стабилизиране на пазара „ден напред“

14.01.2019
Днес по инициатива на председателя на КЕВР г-н Иван Иванов се е провела среща, в която са взели участие министърът на енергетиката Теменужка Петкова, ръководствата на електроразпределителните дружества, НЕК, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, БЕХ, ЕСО и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Одобрени са промени в Закона за горивата

10.01.2019
Правителството е одобрило проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Цена на природния газ за първото тримесечие на 2019 г.

07.01.2019
Със свое решение от 28 декември 2018 г. КЕВР утвърди цената на природния газ за първото тримесечие на 2019 г. в размер на 44,80 лв./MWh лв. (без акциз и ДДС). Тя е с 3,51 % по-висока от цената за ІV-то тримесечие на 2018 г.

Булгартрансгаз и Австрийският централноевропейски газов хъб подписаха Меморандум за разбирателство за развитието на газов хъб „Балкан“

20.12.2018
С подписването на Меморандум за разбирателство за сътрудничество при разработването на газов хъб "Балкан", българският газопреносен оператор "Булгартрансгаз" ЕАД и Австрийският централноевропейски газов хъб (CEGH) поеха ангажимент за сътрудничество и подпомагане развитието на газоразпределителния център на територията на страната ни, чрез обмен на ноу-хау и добри практики по отношение на изграждането му, както и чрез информация по правните и регулаторни въпроси на ЕС.

Капиталът на проектната компания за нефтопровода Бургас-Александруполис се увеличава със 120 хиляди лева

12.12.2018
Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 хил. лева чрез емитирането на 1200 броя нови акции. Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката

БАМИ, БФИЕК и БКХП настояват за мерки за разрешаване на проблемите на свободния пазар на електроенергия

06.12.2018
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) настояват да бъдат предприети мерки за разрешаване на проблемите на свободния пазар на електроенергия.

Започна изграждането на електропровода Добруджа-Бургас

23.11.2018
ЕСО ЕАД стартира изграждането на нов 86-километров електропровод между подстанциите „Варна“ и „Бургас“ (Добруджа-Бургас). Очаква се с изграждането на електропровода Добруджа-Бургас да се подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа. Наред с това ще се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния

Разработен е комплекс от мерки за стабилизиране на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД

21.11.2018
Работна група, сформирана от енергийния министър, в която влизат експерти от Министерството на енергетиката, дружества от групата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, анализира финансово-икономическото състояние на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и разработи предложения за стабилизиране на дружеството

Черна гора проявява интерес към участие в проекта АЕЦ „Белене“ с миноритарен дял

09.11.2018
Енергийното сътрудничество между България и Черна гора е било обсъдено на среща между Министъра на енергетиката Теменужка Петкова и посланик Снежана Радович.

МС е възложил на енергийния министър да представи процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“

07.11.2018
В изпълнение на решение на Народното събрание от 7 юни 2018 г. за възобновяване действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“, в срок до 31 октомври 2018 г. в Министерството на енергетиката бе разработена процедура за избор на инвеститор.

В София започна петото заседание на междуправителствената българо-азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество

07.11.2018
Започналото вчера заседание на междуправителствената българо-азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество бе открито от българския министър на енергетиката Теменужка Петкова, която определи договора между "Булгаргаз" и SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от находището Шах Дениз 2 от 2020 г. като ключов за осъществяването на приоритетите на нашата страна в енергийната област. Съпредседател на комисията от азербайджанска страна е министърът на селското стопанство на Република Азербайджан Инам Каримов.

Енергийните регулатори на България и Македония обсъдиха конкретни теми за задълбочаване на двустранното сътрудничество

06.11.2018
КЕВР и Комисията за енергийно регулиране на Република Македония имат волята да развиват и задълбочават двустранното сътрудничество по всички теми от взаимен интерес в областта на електроенергетиката, природния газ и ВиК услугите. Усилията на двата регулаторни органа са фокусирани и върху взаимодействието на многостранно ниво в рамките на новоучредения Форум за регионално сътрудничество на националните регулатори от региона на Балканите с цел развитието на стабилна регулаторна и пазарна рамка, която да допринася за инвестиции в електроенергийния, газовия и водния сектор. Това бяха основните акценти на проведената среща между ръководствата на двата регулатора.

Съветът по енергийна сигурност към МС е одобрил актуализиране на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

01.11.2018
Предложението за промяна на документа е направено от енергийния министър на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката. Като основен мотив се посочва изпълнението на дейности от ключово значение за развитие на газопреносната инфраструктура в Република България.

Русия е потвърдила интереса си към проекта АЕЦ "Белене"

29.10.2018
По време на 16-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество в Москва, българският енергиен министър Теменужка Петкова е провела срещи с генералния директор на държавната корпорация за атомна енергия "Росатом" Алексей Лихачов и с руския министър на енергетиката Александър Новак.

По-ниска такса сетълмент за сегмент Централизиран пазар за двустранни договори от 1 ноември

19.10.2018
Българската независима енергийна борса намалява такса сетълмент на пазарен сегмент Централизиран пазар за двустранни договори от 0,03 лв/МВтч на 0,01 лв/МВтч., считано от 1 ноември тази година.

Цени на топлинната енергия и на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство от 1 октомври

02.10.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране е обявила новите цени на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическата енергия и топлинна енергия, във връзка с изменение на цените на природния газ от 1 октомври 2018 г.

Нов Консултативен форум на националните регулатори от Балканите

01.10.2018
На среща на председателите на енергийните и водни регулатори на България, Гърция, Сърбия, Македония и Черна гора, провела се на 29 септември в Солун, е създаден Консултативен форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион.

Природният газ поскъпва с близо 14% през четвъртото тримесечие на 2018 г.

28.09.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране е приела Решение за утвърждаване на цени за IV-то тримесечие на 2018 г., по които Булгаргаз ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, която е с 13,89% по-висока от досегашната цена.

КЕВР ще може да се произнася по сделки за придобиване на активи на енергийни дружества

21.09.2018
Това е решено при второто обсъждане на промените в Закона за енергетиката, като конкретният предложен текст е: „Комисията се произнася след наличие на разрешение или одобрение на други държавни органи, компетентни да разглеждат сделките“.

БНЕБ и ЕСО се включиха в проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“

14.09.2018
Българска независима енергийна борса ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД станаха част от проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM), наречен „Локален проект за внедряване 15“ (Local implementation project 15).

През 2017 г. във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са събрани 490,3 млн. лв.

04.09.2018
През 2017 г. от задължителните съгласно Закона за енергетиката 5% вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от страна на производителите и вносителите на електроенергия, „Булгартрансгаз“ и ЕСО са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти за емисии на парникови газове – 254,5 млн. лв.

Газовата връзка Гърция-България е освободена от изискванията за достъп на трети страни

15.08.2018
След решението на Европейската комисия относно освобождаването на Междусистемната връзка Гърция-България (IGB) от изискванията във връзка с достъп на трети страни

ЕБВР със 100 млн. лв. инвестиция в БЕХ

15.08.2018
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е инвестирала 100 млн. евро в новите 7-годишни облигации в размер на 550 млн. евро на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Завършен участък от транзитния газопровод между Турция и България

03.08.2018
Отсечката Лозенец – Недялско от изградения транзитен газопровод между България и Турция бе официално открита

Проект на правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия

20.07.2018
КЕВР е разработила проект на правила за изменение и допълнение на ПТЕЕ

България е изпълнила 60,7% от националната си цел за енергийни спестявания

12.07.2018
В периода 2014 - 2017 г. в България са спестени 5 056,3 GWh енергия в резултат от изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички икономически сектори.

Архив новини

31.12.2017