Българска енергетика

Булгартрансгаз започва процедура за изграждане и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод до Свищов

21.02.2020
„Булгартрансгаз“ ЕАД даде старт на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“. Преносният газопровод до Свищов е обявен за национален обект с правителствено решение от 10 май 2018 г.

МС прие Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива за битово отопление

12.02.2020
Министерският съвет прие Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

КЕВР назначи БНЕБ за Номиниран оператор на пазара на електроенергия за нов четиригодишен период

04.02.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране назначи „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за Номиниран оператор на пазара на електроенергия за нов четиригодишен период

Булгартрансгаз придобива 20% от капитала на Газтрейд

10.01.2020
„Булгартрансгаз” ЕАД сключи Предварителен договор за покупко–продажба на 20% от акционерния капитал на „Газтрейд” С.А., проектното дружество, което ще реализира терминала за втечнен природен газ в близост до град Александруполис, Гърция.

България ще бъде домакин на Срещата на върха на инициативата "Три морета" през 2021 г.

09.01.2020
Регионалната инициатива "Три морета" обединява 12 държави от Европейския съюз, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море, подкрепяна активно от САЩ. По предложение на президента Румен Радев България ще бъде домакин на Шестата среща на върха на "Три морета", която ще се проведе следващата година

Цена на природния газ за първото тримесечие на 2020 г.

06.01.2020
С Решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 януари 2020 г., цената за I тримесечие на 2020 г. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е утвърдена в размер на 44,04 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Промяна на пункта за доставка на природен газ от 1 януари

06.01.2020
Съгласно сключено допълнително споразумение към Договора за доставка на природен газ между “Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром експорт“, считано от 01.01.2020 г. се променя пункта на доставка - от “Исакча” и „Негру-Вода“ на “Странджа 2/ Малкочлар” (пункт за предаване – приемане на газа „Странджа 2“).

Газов хъб Балкан стартира многостранна електронна търговия на пазара на природен газ от 2 януари

20.12.2019
„Газов хъб Балкан“ ЕАД информира, че считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, в т.ч. краткосрочен сегмент (spot), дългосрочен сегмент и брокерска услуга

Излезе обзорният декемврийски брой на списание „Енергетика-Електроенергийни ракурси“

16.12.2019
Декемврийският брой на специализираното списание на Електроенергийния системен оператор „Енергетика-Електроенергийни ракурси“ среща позициите и коментарите по актуалните теми от сектора.

Подписване на Меморандум за разбирателство във връзка с Вертикалния газов коридор

13.12.2019
На среща в Брюксел представители на газовите компании "Булгартрансгаз" ЕАД, ICGB AD, DESFA S.A., FGSZ LTD и SNTGN TRANSGAZ S.A., както и директорът на Главна дирекция „Енергетика“ към ЕК Клаус-Дитер Борхард подписаха Меморандум за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор

Платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ е въведена в експлоатация

09.12.2019
„Газов хъб Балкан“ ЕАД съобщава, че платформата за търговия успешно e въведена в търговска експлоатация в рамките на първия търг по Програмата за освобождаване на газ за 2020 г.

Завършена е европейската част на ТАНАП

04.12.2019
Днес официално бе открита европейската част на Трансанадолския газопровод (ТАНАП) от град Ескишерих до турско-гръцката граница, през който ще се извършва пренос на природен газ от находището Шах Дениз 2 в Азебайджан към Транс-адриатическия газопровод (ТАП).

Приети са промени в Закона за ограничаване изменението на климата

04.12.2019
Правителството прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Въвеждат се изменения в процедурата и начина на определяне на безплатните квоти за операторите на инсталации в Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС).

КЕВР одобри платформа за търговия с природен газ и споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ

29.11.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Платформата за търговия с природен газ, предложена от оператора на газопреносната мрежа - Булгартрансгаз“ ЕАД, и определи за неин оператор „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

Българският електроенергиен пазар вече е част от единния европейски пазар „в рамките на деня“

20.11.2019
С подписване на споразумение между ЕСО и БНЕБ, България вече е част от единното свързване на пазарите „в рамките на деня“ във втората вълна на присъединяване към обединението.

Системата за борсова търговия за организирания пазар на Газов хъб Балкан ще се осигурява от Trayport Limited

18.11.2019
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД и Trayport Limited, дъщерно дружество на TMX Group, са сключили споразумение за прилагане на системата за борсова търговия.

„Мини Марица-изток” въвеждат в експлоатация два нови роторни багера

15.11.2019
На 14 ноември на официална церемония са предадени за въвеждане в експлоатация на „Мини Марица-изток“ ЕАД два нови многокофови роторни багера KWK 2000 и KWK 400 L.

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД обявява регистрация за участие в Програмата за освобождаване на газа за 2020 г.

15.11.2019
Компанията уведомява заинтересованите страни, че в качеството си на страна по Споразумението за изпълнение на Програмата за освобождаване на газа и на доставчик на софтуерната среда за нейното изпълнение, стартира регистрация на потенциалните участници.

Седем нови държави се присъединяват към SIDC и проектите за локално изпълнение

08.11.2019
На 19 ноември 2019 г. България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения ще се включат в Единния европейски пазар в рамките на деня (SIDC) и проектите за локално изпълнение във 2-та присъединителна вълна.

Втори съвместен доклад на „Булгартрансгаз” ЕАД и ДЕСФА за оценка на търсенето на добавен капацитет между България и Гърция

25.10.2019
Съвместният доклад за оценка на търсенето на добавен капацитет е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи

Въвеждане в експлоатация на първия участък от „Балкански поток“ на българска територия

22.10.2019
На официална церемония вчера бе открита първата част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток“ в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“.

Поправки в Закона за енергетиката регламентират рамката за организиране на борсов пазар на природен газ

17.10.2019
Промени в Закона за енергетиката, обнародвани в ДВ в началото на октомври, създават рамката за организиране на борсов пазар на природен газ

Енергийните регулатори на България и Гърция са одобрили Мрежовия и Тарифен кодекс за проекта IGB

14.10.2019
Националните енергийни регулаторни органи на Гърция и България са излезли със съвместно решение за одобрение на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на проекта за интерконектор Гърция-България

Среща на високо ниво между министрите на енергетиката на България и Гърция дава старт на пълната мобилизация на строителството на газовия интерконектор Гърция-България

11.10.2019
На 10 октомври по време на официална церемония в присъствието на министрите на енергетиката на Гърция и България са подписани редица важни споразумения и договори по проекта IGB, които уреждат финансирането и потвърждават бизнес модела на проекта

Годишна среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум

07.10.2019
На 30 септември и 1 октомври 2019 г. в гр. Пловдив се е провела Годишна среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум (БКФ) с участието на делегации на регулаторните органи на България, Северна Македония, Гърция, Сърбия и Черна гора.

VI-ти блок на АЕЦ Козлодуй с нов лиценз за работа

01.10.2019
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще продължи да работи безопасно и стабилно и през следващите 10 години, като след изтичането им, в съответствие със закона и състоянието на ядреното съоръжение, животът му може да бъде удължен с още 30 години.

Цена на природния газ за IV тримесечие на 2019 г.

30.09.2019
Със свое решение от днес, Комисията за енергийно и водно регулиране е утвърдила цената на природния газ за четвъртото тримесечие на 2019 г. в размер на 44,85 лв./MWh.

Булгартрансгаз подписа договор с Консорциум Аркад за Балкански поток

19.09.2019
На 18.09.2019 г. бе подписан договор за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура от турско-българската до българо-сръбската граница между Булгартрансгаз“ ЕАД и обединение „Консорциум Аркад“.

Посещение на генералния директор на АЯЕ в България

09.09.2019
По покана на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, на посещение в България миналата седмица бе генералният директор на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Уилям Магууд IV.

Тринадесет кандидати за участие в проекта АЕЦ „Белене“

21.08.2019
В отговор на публикуваната през м.май в Официален вестник на Европейския съюз покана за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“, придобиване на миноритарно участие в бъдещата проектна компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала, са получени 13 заявки.

Правителството е одобрило проектозакон за промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)

21.08.2019
С проектозакона се изпълняват мерки за трансформация на модела на административно обслужване по Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г.

БЕХ е сключил договор с международен консултант за разработване на механизъм за капацитет

20.08.2019
В свое изказване, министърът на енергетиката Теменужка Петкова е заявила, че „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) е сключил договор с международна консултантска компания, която трябва да изготви оценка на адекватността на електроенергийната система и разработване на механизъм за капацитет.

Одобрен е осмият доклад за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност

13.08.2019
Правителството е одобрило Осмия национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност, прегледът на който ще се проведе от 23 март до 3 април 2020 г. във Виена.

АЕЦ „Козлодуй“ със 197 млн. лв. печалба за първата половина на 2019 г.

07.08.2019
АЕЦ „Козлодуй“ приключва първото полугодие на 2019 г. с печалба след данъци в размер на 197 млн. лв. Това става ясно от предварителните счетоводни данни, включени във финансовия отчет на централата за първата половина на годината

Въвеждане на обща методологията за координирана насрещна търговия и повторно диспечиране в България, Гърция и Румъния

31.07.2019
Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) в ЕС е взела решение за въвеждане на обща методология за координирана насрещна търговия и повторно диспечиране в България, Гърция и Румъния.

Проведени търгове на ЕСО за закупуване на разполагаемост за студен резерв

26.07.2019
За втора поредна година ЕСО проведе търгове за закупуване на разполагаема активна мощност за бавен третичен (студен) резерв от големите индустриални потребители на електрическа енергия.

IGB получи окончателно разрешително за старт на строителство на гръцка територия

22.07.2019
Гръцкият регулаторен орган за енергетика издаде Решение № 671/2019, с което „Ай Си Джи Би“ АД получава лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа (INGS).

КЕВР утвърди цените на електрическата и на топлинната енергия и на енергията, произведена от топлоцентрали по високоефективен комбиниран способ, от 1 юли 2019 г.

02.07.2019
С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цените в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 01.07.2019 - 30.06.2020 г., като за потребителите на ЧЕЗ цената нараства с 2,90%, за клиентите на EVN - с 2,97%, а за ЕНЕРГО-ПРО – с 2,80%. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, крайните цени за битовите потребители на регулиран пазар се увеличават среднопретеглено с 2,90 %, с включени цени на електроенергията и мрежови тарифи

КЕВР публикува новата цена на природния газ за третото тримесечие на 2019 г.

28.06.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране е приела решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цена за IІІ тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Народното събрание е одобрило на първо четене промените в Закона за енергетиката за създаване на ликвиден борсов пазар на газ

27.06.2019
Със 107 гласа „за“ депутатите са приели на първо четене промените в Закона за енергетиката, предвиждащи създаване на ликвиден пазар на природен газ. Между първо и второ четене ще бъде създадена работна група, която да прецизира текстовете. Инициатор на измененията в енергийния закон, който визира създаването на платформа за търговия с природен газ, е „Булгартрансгаз“.

Еврохолд България АД придобива бизнеса на ЧЕЗ Груп в България

21.06.2019
Еврохолд България АД е подписала договор за придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, за което ще плати 335 млн. евро собствен и заемен капитал.

Представяне на концепцията за газов хъб „Балкан”

05.06.2019
Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание организира кръгла маса, в рамките на която бе представена концепцията за газовия хъб „Балкан”. В събитието взеха участие министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов, народни представители и енергийни експерти.

От 3 юни започна търговията с български енергийни фючърси

04.06.2019
От 3 юни Европейската енергийна борса (EEX), в партньорство с Българската независима енергийна борса, започна да предлага на пазара фючърси върху електрическата енергия. Това са финансови инструменти, чиято стойност е производна на цената на електроенергията за даден период и зоната на доставка. В случая продуктите, които EEX ще предлага, ще бъдат базирани на българския борсов пазар с доставка ден напред.

Интерконекторът България – Сърбия трябва да бъде въведен в експлоатация през 2022 г.

04.06.2019
Междусистемната връзка България – Сърбия трябва да бъде въведена в експлоатация през 2022 г. Това потвърдиха енергийните министри на двете страни Теменужка Петкова и Александър Антич.

КЕВР е публикувала доклад за цените в сектор „Електроенергетика“ за периода до 30 юни 2020 г.

27.05.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е публикувала на своята интернет страница доклад относно утвърждаване на цените в сектор „Електроенергетика“ за следващия ценови период – от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. Докладът ще бъде обсъден на открито заседание на 4 юни 2019 г.

Междуправителствено споразумение ще уреди данъчно-правните аспекти по проекта IGB

23.05.2019
Министерският съвет е одобрил проект на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Успешно са завършени две от най-важните обществени поръчки във връзка с изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България

14.05.2019
Компанията „Ай Си Джи Би“ АД, която реализира изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България (проект IGB), е приключила успешно още две публични процедури.

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ е първият търговец на електроенергия с лиценз за обследване за енергийна ефективност

14.05.2019
Дружеството е вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, с което получава възможност да провежда самостоятелно енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, да удостоверява енергийни спестявания при крайни клиенти, както и да издава сертификати за клас на енергийно потребление на сгради.

Обществено обсъждане на Тарифен кодекс за IGB

22.04.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране съобщава, че на 8 май 2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на Тарифен кодекс за IGB

КЕВР е публикувала заявленията на енергийните дружества за цени на електроенергията за периода от 1 юли 2019 до 30 юни 2020 г.

17.04.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране е публикува предоставената от дружествата в сектор „Електроенергетика“ неповерителна версия на техните заявления за цени на електроенергията за регулаторния период 01.07.2019 – 30.06.2020 г.

Архив новини

31.12.2017