Одобрен е националният доклад за безопасно управление на РАО

09.09.2015

Националният доклад се отнася както за съоръженията, така и за дейностите, и представя политиките и програмите, които покриват целия цикъл на безопасно управление на радиоактивните отпадъци, в това число и погребването им.

Правителството одобри Национален доклад за изпълнението на Директива 2011/70/Евратом. Директивата е свързана със създаването на рамка на Общността за отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Докладът е първи за България в изпълнение на Директивата.

Източник: publics.bg