Приключи първа фаза на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Сърбия

28.12.2015 г.

Общата стойност на проекта за българската част от трасето е 92.6 млн.лв., от които за Фаза 1 "Проектиране", със срок до 31.12.2015 г. са направени разходи в размер на 3.5 млн.лв.

В рамките на изпълнението на първата фаза по проекта бе изработен, процедиран и одобрен, от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подробен устройствен план. Изработен и одобрен от консултанта по ЗУТ бе и техническият проект. Завършени бяха и другите дейности по първата фаза на проекта като оценка на вещните права, които следва да бъдат придобити през следващата фаза. Извършени бяха и археологически проучвания на обектите по трасето.

Източник: Министерство на енергетиката