Нови цени на природен газ, топлоенергия и електроенергия от когенерации

31.03.2016 г.

Новата цена на газа е с 23,02% по-ниска в сравнение с предишното тримесечие, от началото на 2015 година досега намалението на синьото гориво е около 48%.

С Решението си, считано от 1 април 2016 г., КЕВР утвърди следните цени:

  1. Природен газ
    Цената на природния газ за крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа ще е 312.21 лв./1000 nm3 или 33,56 лв./MWh, без акциз и ДДС. Към цената за ІІ-ро тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители, се добавя цена за пренос на природен газ по мрежа ниско налягане в размер на 7,72 лв./1000 nm3, без акциз и ДДС.
  2. Топлинна енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентралите по комбиниран способ
    С намаляване на добавката, която топлофикационните дружества получават за произведената от тях електроенергия, като част от комбинираното им производство, цената на електроенергията от комбинирано производство спада между 14 и 20 на сто. С различни проценти се намалява и цената, която потребителите в цялата страна ще заплащат за топлинната енергия от топлофикациите. Намалението в София е с 5,64%, в Пловдив – с 0.17 %, Плевен- с 9,13%, Бургас - с 4,33%, Варна - с 4,89%, Враца - с 11,53%, Разград – с 11,32%.

Източник: КЕВР