Световна енергийна трилема 2017

15.12.2017 г.

Две публикации, посветени на Световната енергийна трилема станаха факт през м. ноември.

Първата: „Световна енергийна трилема 2017: Промяна в динамиката – използване на разпределени енергийни ресурси за посрещане затрудненията пред трилемата“, обхваща широк кръг от мнения за развитието на енергийния сектор през 2017 г. и посочва ключовите области за регулаторите и създателите на политиката с оглед балансиране и стимулиране на енергийната трилема.

Втората: „Индекс на световната енергийна трилема 2017: Мониторинг на устойчивостта на националните енергийни системи“, отчита напредъка на страните по трите основни направления на трилемата – енергийна сигурност, енергийна достъпност и устойчивост на околната среда.