Прогноза за развитие на електропотреблението в България до 2050 г.
Март 2012 г.

Умните мрежи са съществен елемент на прехода към нисковъглеродна икономика. Този доклад представя сегашното състояние на умните мрежи и финансовите механизми за развитието им. Докладът резюмира добри практики и факторите, довели до успехите.